map

ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠦᠨᠢᠷ ᠁
ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ 13 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠩ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ16 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 34.3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ 93 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂
ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂11 ᠰᠤᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ 5
ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 7476
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ
ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠲᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ
ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

更多...

内蒙古自治区人民政府主办   乌拉特前旗人民政府办公室承办   内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

蒙ICP备11000090号   电话:0478-3267846    邮箱:wqqzfb@163.com       

蒙公网安备 15082302000016号    政府网站标识码:1508230007

开始于:9:58:23结束于:9:58:23
此次请求使用了 62.4901 毫秒!!!