ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷ᠄ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠡᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/29
     9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠲᠧᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠴᠡᠭ ︽ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠱᠢᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ︾ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠣᠨᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ︽ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ︾ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠣᠯᠵᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠶ᠂  ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ  ᠪᠥᠬᠦᠶ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠶ᠃             ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢ  ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠳ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ  ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ  ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠢ  ᠳᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ