ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠤ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/22
      ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠠᠪᠴᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ  ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ  ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠢ  ᠶᠤᠮ  ᠪᠤᠯ ᠤᠤ︖                              ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ