ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ‌ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠦ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠳᠡᠯᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/7
     ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠦ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠳᠡᠯᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠪᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠷ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠨ‌ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠷ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃        ᠰᠢᠷᠠᠰᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃        ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠡᠷᠤᠳᠡᠰᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠵᠠᠯᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃                    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ