ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/31
     ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠳᠤ᠄ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠮᠢᠨᠲᠤ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵甲 胺磷︶᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠲ᠋ᠧᠷ ︵除草醚︶᠂ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵甲基 对硫磷︶᠂ ᠠᠢ ᠱᠢ ᠵᠢᠢ ︵艾氏剂︶᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵对硫 磷︶᠂ ᠳ᠋ᠢ ᠱᠢ ᠵᠢᠢ ︵狄氏剂︶᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵久效磷︶᠂ ᠭᠦᠩ ᡁᠢ ᠵᠢᠢ ︵汞制剂︶᠂ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷᠲᠤ ᠠᠮᠢᠨ ︵磷胺︶᠂ ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ︵砷类︶᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ︵铅类︶᠂ ᠯᠢᠦ ᠯᠢᠦ ᠯᠢᠦ ︵六六六︶᠂ ᠳ᠋ᠢ ᠳ᠋ᠢ ᠲᠢ ︵滴滴涕︶᠂ ᠳ᠋ᠢ ᠺᠦ᠋ ᠱᠤᠸᠠᠩ ︵敌枯双︶᠂ ᠲᠤᠺᠰᠠᠹᠧᠨ ︵毒杀芬︶᠂ ᠹᠯᠤᠷᠲᠤ ᠡᠲ᠋ᠠ ᠠᠰᠢᠯᠲᠤ ᠠᠮᠢᠨ ︵氟乙酰胺︶᠂ ᠡᠯ ᠰᠢᠦ ᠯᠦ ᠪᠢᠩ ᠸᠠᠨ ︵二溴氯丙烷︶᠂ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ᠹᠯᠣᠷ ︵甘氟︶᠂ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠢᠨ ︵杀虫脒︶᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠱᠦ ᠴᠢᠶᠠᠩ ︵毒鼠强︶᠂ ᠡᠯ ᠰᠢᠦ ᠢ ᠸᠠᠨ ︵二溴乙烷︶᠂ ᠹᠯᠤᠷᠲᠤ ᠡᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠳ᠋ᠷᠢ ︵氟乙酸钠︶᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠱᠦ ᠭᠦᠢ ︵毒鼠硅︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠳᠤ᠄ ᠰᠢᠮᠧᠲ ︵甲拌 磷︶᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠢ ᠢ ᠯᠢᠦ ᠯᠢᠨ ︵甲基异柳磷︶᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠪᠦᠲ᠋ᠢᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵特 丁硫磷︶᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠢ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠯᠢᠨ ︵甲基硫环磷︶᠂ ᠮᠢᠩ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵治 螟磷︶᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵内吸磷︶᠂ ᠺᠧ ᠪᠠᠢ ᠸᠧᠢ ︵克百威︶᠂ ᠲᠢ ᠮᠢᠶᠧ ᠸᠧᠢ ︵涕灭 威 ︶᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵灭线磷︶᠂ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠯᠢᠨ ︵硫环磷︶᠂ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵蝇毒磷︶᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ︵地虫硫 磷︶᠂ ᠯᠦ ᠽᠦᠸᠧ ᠯᠢᠨ ︵氯唑磷︶᠂ ᠪᠧᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠨ ︵苯线磷︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠾᠯᠤᠷᠲᠤ ᠬᠠᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠺᠦᠦᠯ ︵三氯杀螨醇︶᠂ ᠴᠢᠩ ᠦ᠋ ᠵᠢᠦᠢ ᡁᠢ ︵氰戊菊酯︶ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠷᠤᠭᠤᠷ ︵氧 化乐果︶ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠰᠢᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠨᠴᠠ ᠪᠦᠲ᠋ᠢᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠦ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠸᠠᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ︵丁酰肼︶ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︾