ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/17
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃                  ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠄                ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠬᠡᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠨᠵᠣᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠤᠳᠣᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠤ ᠴᠣᠮᠴᠦ᠋ᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠤᠳᠣᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠮᠦ᠋ᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠴᠢᠣᠠ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠰ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃                  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠄                 ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂  ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠢᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃          ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠬᠰᠢᠵᠤ ᠳᠣᠣᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ  ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠫᠢᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠳᠣᠭᠠᠠ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠢᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ  ᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠂ ᠦᠨᠠᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠮᠨᠠᠠ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷ  ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃                 ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠣᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠄                 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠡᠳᠠ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂  ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦ  ᠳᠤ  ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂  ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃                  ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠄         ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠰᠠᠯᠣᠭᠠᠠᠣᠠ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠣᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ︽ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ︖︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠮᠡᠨᠳᠥᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠮᠡᠨᠳᠥᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡ  ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠣᠭᠠᠣᠠ ᠢᠷᠠᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ  ᠡᠪᠤᠳᠣᠭ᠌ ᠰᠦᠬᠦᠷᠠᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ  ᠤᠶᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ  ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠵᠤ  ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠠ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠣᠠ  ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠳᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ  ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠ ᠤᠬᠳᠣᠳᠠᠭ᠃        ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠄                ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠣᠪᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠦᠭᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ  ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠤ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯ  ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ  ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃                                            
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ