ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/17
  ᠨᠠᠭᠠᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠳᠠᠯᠣ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ  ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠳᠣᠪᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠦ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠡᠪᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠢᠯᠡᠬᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠦ ᠬᠤᠯᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ   ᠴᠠᠴᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠴᠠᠭ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ    ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠶᠤᠮ    ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠨᠢ    ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠷᠨᠢ ᠶᠤᠮ                       
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ