ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/17
  ᠲ᠊‍ᠦ᠋ᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ — ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠰᠣᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠰᠤᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ —  ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠭᠡ ᠣᠳᠴᠢᠬᠢᠨ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠦ ︵ᠦᠭᠡᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ︶ —  ᠦᠷᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠬᠤᠯ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠴᠦ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠳᠤᠭ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠦ — ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠢ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ — ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠬᠤᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ — ᠵᠠᠪᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ — ᠦᠯᠣᠢ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠠᠬᠠᠮᠪᠤ᠂ ᠢᠰᠭᠡᠮᠤ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ —  ᠲᠠᠳᠠᠳᠤᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠧᠯᠢᠣᠢ ᠴᠦᠽᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠪᠣᠮᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ — ᠣᠯᠭᠤᠨᠤᠨ ᠬᠠᠯᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠤᠩ ᠬᠠᠨ᠂ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠢ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ — ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ    ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ — ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ     ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ — ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ︵1190 ᠣᠨ︶  ︽ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ︵1202 ᠣᠨ︶  ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ︵1203 ᠣᠨ︶  ︽ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ︵1204 ᠣᠨ︶                                        
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ