ᠤᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
     ᠤᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶      ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄      ᠲᠡᠬᠦᠦ — — ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ — — ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ — — ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — — ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠠᠶᠠᠯᠢᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠯᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — ᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — ᠦᠶᠡᠨᠴᠢᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠦᠶᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — ᠬᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ — ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄      ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ — — ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠂ ᠤᠪᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ᠃      ᠪᠦᠯᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ — — ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ︵ᠨᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ︵ᠪᠦᠯᠦᠨᠴᠢᠷ︶ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠃      ᠠᠴᠢ᠂ ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷᠢ — — ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠂ ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷᠢ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠴᠢᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠴᠢᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠢ — — ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷᠢ — — ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ      ᠵᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠢ — — ᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠠᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄      ᠪᠠᠵᠠ — — ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠪᠢᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠨ — — ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠢᠰᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠦᠷᠢ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ — — ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠦᠷᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ — — ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠤᠢ ᠬᠦᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄      ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠢ — — ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠠᠳᠠᠮ — — ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ — — ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠃     ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ — — ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠦ ᠡᠬᠡ — — ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠦ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ︵ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︶ ᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ — — ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ      ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ — — ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃     ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ — — ᠦᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ︵ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ︶ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠦ᠋ᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ — — ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃           ᠮᠦᠩᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭ︾ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ