ᠶᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
    ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠵᠣᠭᠢᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠦ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ︵ᠶᠠᠰᠤ︶᠂ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠤᠯᠳᠡ ᠥᠭᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮᠨᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃     ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠥᠰᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠡ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠶᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠦ ︵ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠵᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠠ ᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠡ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠡ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     ᠵᠣᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠶᠥᠭᠡᠵᠢᠷᠢᠰ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠲᠣᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 1 ᠴᠠᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠭᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠢᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠭᠥᠩᠭᠡᠠ ᠢᠯᠢᠵᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠢᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠡ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠠ ᠭᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠤᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ