ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
    ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠤᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     1᠂ ᠰᠠᠪᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃     2᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃     3᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠭᠢᠷ ᠪᠤᠷᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠠ ᠱᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠠ ᠲᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠠ ᠱᠠᠹᠠ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃     4᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠴᠢᠠ ᠵᠦᠯᠭᠦᠪᠡᠯ ᠣᠣᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃     5᠂ ᠭᠭᠢᠷ ᠪᠤᠷᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠰᠤᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠠ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠭᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃     6᠂ ᠲᠤᠰᠤᠠ ᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ