ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
     ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠵᠥᠪ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠭᠦᠨᠳᠦ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠄      ᠭᠦᠢᠳᠡᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠡ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 15 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠭᠦᠢᠳᠡᠡ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠪᠠᠳᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃      ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠤ᠃ ᠭᠦᠢᠳᠡᠡ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠦᠨᠳᠦᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠠᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠦ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠭᠦᠢᠳᠡᠡ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠡ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠱᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ