ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/4/27
     ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠮᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠡᠷᠤᠨᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠳᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ᠄ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠰᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠨᠤᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠮᠠᠨᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠳᠦᠵᠦ ᠳᠤᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠰᠤᠭᠰᠤᠷᠴᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃           ᠶᠡᠷᠦᠨᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄  ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠭᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠱᠢᠲ᠋ᠠᠩ 3 ᠭᠷᠡᠮ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯᠨᠤᠷᠪᠤ 3 ᠭᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠰᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠮᠠᠷᠪᠤᠰᠤᠮᠳᠠᠩ 3 ᠭᠷᠡᠮ ᠢ  ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷ ᠦᠷᠢᠯ 3  ᠭᠷᠡᠮ ᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠮᠤᠨᠳᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩᠪᠠ 3 ᠭᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠶᠡᠷᠦᠨᠳᠡᠭ —  ᠦᠢᠯᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠤᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠤᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ