ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/4/19
     ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ 3 —4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃    ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ 3 —4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ 60 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ ︿︿ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠤ﹀﹀ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ