ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/18
奶制品补贴1.jpg
奶制品补贴2.jpg
 
奶制品补贴3.jpg
 
奶制品补贴4.jpg
奶制品补贴5.jpg
奶制品补贴6.jpg
奶制品补贴7.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ