ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/9/9
ᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠰᠢᠯᠪᠢ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠬᠢᠩᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠵᠣᠯᠤᠭ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠵᠣᠯᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠬᠤᠬᠤᠲᠦᠷᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠬᠤᠬᠤᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠪᠠᠮ᠎ᠠᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠳᠠᠪᠠᠮ᠎ᠠᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠬᠤᠮ ᠠᠪᠬᠤᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠮᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠪᠠᠮ᠎ᠠᠮᠣᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡᠮᠦᠷᠦ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号