ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/8/13
     ᠲᠤᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 40 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠳᠡ ᠲᠦᠢᠷᠭᠡᠳᠴᠦ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 100 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ 500ml ᠤᠨ 5% ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ 3 — 6 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ 80 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号