【ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ】ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/26
      ᠣᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ1717 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠯᠤᠪᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠦᠩ ᠲᠠᠷᠠᠮᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠯᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ1721 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ︿︿ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ︵1766︶ ᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠸᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠠ᠃       ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦᠭᠯᠢᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠳᠤ ᠴᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠷ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠢᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠪᠤᠮ᠂ ᠯᠠᠪᠷᠤᠩ ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠳ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ︿︿ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ﹀﹀᠂ ︿︿ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ﹀﹀᠂ ︿︿ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ﹀﹀ ᠶᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ︿︿ᠪᠯᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀᠂ ︿︿ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀᠂ ︿︿ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀᠂ ︿︿ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀᠂ ︿︿ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀᠂ ︿︿ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ︿︿  ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠨ᠂ ︿︿ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ﹀﹀᠂ ︿︿ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ﹀﹀᠂ ︿︿ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ﹀﹀ ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ︿︿ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ﹀﹀᠂ ︿︿ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ﹀﹀᠂ ︿︿ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ﹀﹀ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠠ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠂ ︿︿ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ﹀﹀᠂ ︿︿ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦᠷᠮᠠ﹀﹀᠂ ︿︿ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡ﹀﹀᠂ ︿︿ᠦᠬᠡᠳᠡᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ﹀﹀᠂ ︿︿ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹀﹀ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 4 ᠪᠤᠳᠢ 129 ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ︿︿ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠮ﹀﹀᠂ ︿︿ᠯᠢᠩᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠮ﹀﹀ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠮ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ