【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
ᠬᠤᠨ ᠶᠤ᠋ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠂ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠲᠠ ᠦᠨᠵᠢᠭᠦᠲᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠃      ᠪᠣᠷᠤ ᠶᠤ᠋ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ      ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠃      ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ      ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠦᠨᠵᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦ᠋᠃ᠲᠤᠩ ᠶᠤ᠋ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠃ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠤ᠋ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠲᠠ ᠦᠨᠵᠢᠭᠦᠲᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠃      ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ      ᠠᠷᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠂      ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠳ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ      ᠬᠤᠨᠣᠭᠤᠲᠠ ᠦᠨᠵᠢᠭᠦᠲᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠃
ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ