【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠ᠃      ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠮᠣᠳᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ      ᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂      ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ      ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠠᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ᠂ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠ᠃      ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ      ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠳᠣᠯᠭᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ᠂      ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ      ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠ᠃
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ