【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦ᠋ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦ᠋᠂ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠤ  ᠬᠦ᠋᠃      ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂      ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨᠰᠸ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ      ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠮᠡᠯᠮᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠨᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃      ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠂      ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ᠃ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢᠬᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠃
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ