【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】 ᠪᠣᠷᠤᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
ᠪᠤᠷᠤᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ᠂ᠪᠢᠳᠤᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦᠦᠶᠡᠷ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦ      ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠᠢ ᠂      ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦ       ᠠᠭᠰᠤᠮ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠦ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ  ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠᠢ᠂ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠵᠠᠩ  ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠᠢ᠃      ᠵᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦ      ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠᠢ᠂      ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦ      ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠᠢ᠃ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦᠦᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠂ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ᠃    
ᠪᠣᠷᠤᠩ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ