【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】 ᠪᠠᠲᠤᠠᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠠᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠣᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦ᠋᠂ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠠᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠳᠬᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦ᠋᠃      ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠰᠭᠡᠷᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦ᠋      ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠂      ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ      ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣᠪᠠᠪᠠᠴᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠃
ᠪᠠᠲᠤᠦᠯᠵᠡᠢ.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ