【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】  ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠤᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠤᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋᠂ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠬᠠᠲᠤᠨᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠰᠢᠤ᠃      ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠨᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂      ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ  ᠴᠢᠨᠢ      ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ᠂ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠪᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ᠃      ᠦᠰᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠩᠲᠡᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠂      ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠬᠠᠲᠤᠨ      ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠤᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ