【ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ】 ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/24
 ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷ  ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠠᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠦᠳᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠩᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠲᠦᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠯᠡ ᠨᠣᠮᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠶᠤᠴᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠣᠭᠳᠣ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ
天赐缘福-1.jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ